fbpx

Regulamin


Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa ogólne warunki oraz zasady zawieranej Umowy w sklepie internetowym Lofee.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 020r.

 

Adres do korespondencji:

§1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument.
 2. Sprzedający / Administrator Danych – Click Light sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie (83-110), al. Solidarności 29, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 749619, posiadająca numer NIP: 5932618244.
 3. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 4. Cena – wartość produktu brutto, bez kosztów dostawy.
 5. Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego,
 6. Klient – Kupujący lub Konsument albo też osoba, która potencjalnie rozważa zawarcie ze Sprzedającym Umowy kupna/sprzedaży lub zarejestrowania konta w Sklepie Sprzedającego, a także osoba, która używając swojej przeglądarki otwiera witrynę web, pod którą zarejestrowany jest Sklep Sprzedającego.
 7. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, która zawarła Umowę ze Sprzedającym, niezwiązaną z prowadzoną przez Sprzedającego działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem.
 8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 43 1 k.c.
 9. Konto – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Sprzedającego dla Kupującego w ramach korzystania przez niego ze Sklepu i zawierania Umów. Dostęp do Konta możliwy jest po zarejestrowaniu, a później po zalogowaniu. Zarejestrowanie konta stanowi zawarcie umowy prowadzenia konta w Sklepie Sprzedającego.
 10. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem: lofee.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może składać zamówienia.
 11. Polityka Prywatności – dokument określający sposób przetwarzania danych osobowych w Sklepie. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 12. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 13. Zewnętrzny Kanał Płatności – zewnętrzny serwis PayU obsługiwany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 274399, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

Za pośrednictwem wybranego Zewnętrznego Kanału Płatności, Kupujący dokonuje płatności

 1. Siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Sprzedający (np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu, ataki typu DDoS), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe (np. choroba, wypadek).
 2. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie urządzenia Kupującego.
 3. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail).
 4. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 542 z późn. zm.).
 5. Login – adres e-mail Użytkownika.
 6. Hasło – unikalny ciąg znaków wymyślony przez Kupującego w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych.
 7. Dzień roboczy – liczony w godzinach od 9.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku czasu środkowoeuropejskiego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo dni urlopowych wskazanych przez Sprzedającego na stronach Sklepu lub kanałach social media Sklepu lub w wiadomości e-mail.
 8. Zamówienie – Umowa zawarta przez Klienta poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia woli za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Sprzedającego określającego ilość i rodzaj zamówionych Produktów, rodzaj dostawy, sposób płatności.
 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§2. Postanowienia Ogólne

 1. Sprzedający udostępnia nieodpłatnie Regulamin przed zawarciem Umowy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, a Kupujący ma obowiązek zapoznać się z jego treścią przed złożeniem zamówienia. Dodatkowo Sprzedający wysyła treść Regulaminu wraz z mailem potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji na adres e-mail Kupującego. Na żądanie Konsumenta możliwe jest udostępnienie dokumentu w inny sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się on posługuje.
 2. Do korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest konieczny dostęp do sieci Internet oraz zainstalowana przeglądarka internetowa (zalecamy korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki).
 3. Strona każdego produktu zawiera informacje takie jak: ogólny opis produktu (określony w §.3.4. Regulaminu), cena, termin realizacji zamówienia przez Sprzedającego, czas i sposób dostawy. Są to informacje skierowane do ogółu i stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia Umowy. Za moment zawarcia Umowy uważa się moment, w którym Sprzedający przyjmuje zamówienie Kupującego do realizacji (Kupujący otrzyma maila o przyjęciu zamówienia do realizacji).
 4. Złożenie zamówienia stanowi zawarcie Umowy ze Sprzedającym. Po stronie Sprzedającego istnieje domniemanie, iż zawarta umowa jest prawnie wiążąca. W przypadku powzięcia przez Sprzedającego wiadomości o braku skuteczności, nieważności bądź jakiejkolwiek innej okoliczności powodującej brak możliwość wykonania Umowy, Sprzedający zaniecha przetwarzania danych osobowych

 

§3. Oferowane towary/produkty

  1. W Sklepie można nabyć stacje do dezynfekcji rąk. Wszystkie Produkty oferowane przez Sprzedającego są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
  2. Na stronie internetowej znajdują się informacje na temat Produktu lub rodzajów Produktów takie jak:
  3. zwięzły opis Produktu w tym opis jego funkcjonalności;
  4. wymiary;
  5. instrukcja obsługi, 
  6. wymiana/zwrot, 
  7. sposoby płatności.

3.Sprzedający ma możliwość wprowadzenia promocji lub zmiany cen oferowanych Produktów.

§4. Składanie zamówień

 1. Zamówienia mogą być składane w Sklepie wyłącznie przez osoby pełnoletnie, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, wg. następujących kroków:
  1. Kupujący wybiera interesujący go produkt i dodaje go do koszyka;
  2. Domyślnie jedno kliknięcie produktu oznacza wybór jednej sztuki. Kupujący może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę sztuk zamawianego produktu w koszyku. Po dokonaniu zmian należy zaktualizować kartę przyciskiem „Zamawiam”;
  3. Dodanie produktu do koszyka nie oznacza jego rezerwacji – ostateczne potwierdzenie dostępności następuje  w momencie zaakceptowania zamówienia po zatwierdzeniu zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę” (pkt f poniżej).
  4. Kupujący zatwierdzając koszyk przechodzi do strony, gdzie może się zalogować (odpowiednio założyć Konto jeśli nie posiada) albo złożyć zamówienie bez logowania;
  5. Kupujący na karcie zamówienia wpisuje dane do wysyłki oraz swoje dane kontaktowe.
  6. Kupujący wybiera metodę płatności i potwierdza chęć zawarcia Umowy przyciskiem „Zamawiam i płacę”;
  7. W przypadku składania zamówienia gdy Kupujący nie jest zalogowany do Konta zostanie poproszony o akceptację Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia;

h. Sprzedający wysyła e-mail informujący o złożeniu zamówienia przez Kupującego, dostawie towaru.
3. Do momentu otrzymania e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji,     Konsument może anulować transakcję kontaktując się ze Sprzedającym telefonicznie pod numerem: (+48) 575 460 560. W takim przypadku wpłacone środki zostają zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia anulacji.

4.     W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenie zamówienia i jego realizacja poza Sklepem za pomocą e-maila. W takim wypadku Kupujący przed złożeniem zamówienia otrzymuje Regulamin na swój adres e-mail i proszony jest o akceptację Regulaminu i tym samym potwierdzenie dalszej chęci złożenia zamówienia.

 

§4a. Konto

 1. Założenie przez Kupującego Konta w Sklepie Sprzedającego jest dobrowolne i nie stanowi warunku złożenia zamówienia.
 2. Kupujący zakładając Konto zawiera ze Sprzedającym umowę prowadzenia konta w serwisie internetowym Sprzedającego.
 3. Kupującemu na każdym etapie przysługuje prawo do rozwiązania umowy prowadzenia konta w serwisie i usunięcia danych związanych z prowadzeniem Konta, z zastrzeżeniem postanowień Polityki Prywatności, co do przetwarzania danych osobowych.
 4. W systemie teleinformatycznym po założeniu Konta dostępna będzie historia oraz status składanych przez Kupującego Zamówień. Sprzedający nie będzie wykorzystywać historii składanych Zamówień do przedstawiania w sposób automatyzowany ofert dotyczących Produktów.

 

§5. Ceny i metody płatności

 1. Ceny wszystkich produktów w Sklepie podane są zgodnie z preferencją Kupującego: polski złoty (ZŁ), euro (EUR) albo dolar amerykański (USD) i nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy widoczny jest na karcie zamówienia. W przypadku zamówień powyżej kwoty wskazanej na karcie produktu, jako wolnej od kosztów dostawy, koszty dostawy wynoszą 0 zł/ 0 eur / 0 usd. Kupujący zapoznaje się kwotą do zapłaty (Cena produktu + koszt dostawy) przed złożeniem zamówienia – wysłaniem zamówienia do Sprzedającego.
 2. Sprzedający dopuszcza obniżenie ceny o kwotę udzielonego rabatu na podstawie udostępnionego kodu rabatowego, na podstawie okresowo wprowadzonych przez niego zniżek bądź przez zastosowanie karty podarunkowej.
 3. Jeżeli produkt objęty jest okresową zniżką (tzw. promocją) to na stronie internetowej produktu wyświetla się cena przed udzieleniem rabatu oraz po jego udzieleniu. 
 4. Ceną towaru wiążącą dla Sprzedającego i Kupującego jest cena, która wyświetla się Kupującemu na karcie zamówienia – przed dokonaniem zapłaty.
 5. Kupujący może wybrać jedną z następujących metod płatności:
  1. zapłata za pomocą PayU – szybkim przelewem bankowym lub kartą płatniczą
  2. zapłata tradycyjnym przelewem bankowym;
 1. Sprzedający zastrzega, iż czas realizacji zamówienia jest liczony od chwili potwierdzenia autoryzacji płatności.
 2. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie wystawiane są paragony fiskalne, które doręczane są razem z zakupionym towarem.
 3. Kupujący może zgłosić w momencie dokonywania zakupu żądanie wystawienia faktury VAT podając jednocześnie dane do jej wystawienia. W takim wypadku Sprzedający wystawi fakturę i doręczy ją zamiast paragonu fiskalnego.
 4. Kupujący będący podatnikiem VAT (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) dokonujący zakupu w ramach prowadzonej działalności, zobowiązany jest do podania danych do wystawienia faktury najpóźniej w momencie składania zamówienia. Sprzedający nie ma możliwości wystawienia faktury na rzecz podatników VAT w późniejszym terminie.
 5. Nie później niż w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano zakupu, Konsument może wystąpić do Sprzedającego o wystawienie faktury imiennej w miejsce otrzymanego wraz z zakupionym towarem paragonu fiskalnego. Wystawienie takiej faktury możliwe będzie po przekazaniu Sprzedającemu danych nabywcy oraz oryginału paragonu fiskalnego doręczonego Kupującemu.
 6. Faktury przesyłane są elektronicznie, na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

 

§6. Realizacja zamówień i dostawa

 1. Sprzedający przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego produktu w magazynie. W przypadku pozytywnego przyjęcia zamówienia wysyła informację na adres e-mail Kupującego o przyjęciu zamówienia.
 2. Zamówienia realizowane są przez centrum logistyczne w dni robocze i zgodnie z podanym terminem realizacji widocznym na karcie produktu oraz w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji. Zamówienia nie są realizowane w inne dni niż dni robocze. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie Sklepu w zakładce Kontakt. Odpowiedź zostanie wysłana w ciągu 2 dni roboczych.
 3. Towary wysyłane są za pomocą firmy kurierskiej a w inny sposób jeśli wskazano tak w opisie Produktu. Sprzedający na stronie internetowej Sklepu każdorazowo informuje o dostępnych metodach dostawy oraz firmach realizujących dostawy pod wskazany przez Kupującego adres lub do wskazanego przez niego punktu odbioru. Kupujący jest informowany o numerze listu lub paczki i może sprawdzić przewidywany termin doręczenia.
 4. Po zaksięgowaniu płatności Zewnętrzny Kanał Płatności wysyła e-mail do Kupującego z informacją o odnotowaniu płatności.
 5. Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu płatności w terminie widniejącym na stronie produktu i e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji. W przypadku zakupów więcej niż jednego produktu, za termin wiążący uważa się termin podany jako najdłuższy dla jednego z produktów. Sprzedający dopuszcza wysyłkę produktów oddzielnie, na życzenie Kupującego. W takim przypadku jednak Kupujący ponosi koszt dostawy, zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem.
 6. Sprzedający nie przewiduje łączenia dwóch lub większej ilości zamówień do jednej przesyłki.
 7. W szczególnych przypadkach – np. brak towaru, siła wyższa – Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia do realizacji i poinformowania o tym Kupującego. Jeżeli środki zostały wpłacone przed przyjęciem zamówienia do realizacji, a zaistnieje sytuacja o której mowa w zdaniu poprzednim, wpłacone środki podlegają zwrotowi.

 

§7. Reklamacje i zwroty

 1. W przypadku, gdy Produkt posiada wady fizyczne Kupujący może reklamować wadliwy produkt.
 2. Reklamacje należy składać elektronicznie na adres e-mail: biuro@lofee.pl lub listownie na adres do korespondencji podany w niniejszym Regulaminie, z dopiskiem „Reklamacja”. W zgłoszeniu prosimy wskazać:
  1. numer zamówienia;
  2. możliwie dokładny opis nieprawidłowości (uwzględniając w miarę możliwości czas, miejsce i okoliczności ujawnienia wady);
  3. ewentualne wskazanie sposobu rozstrzygnięcia reklamacji (np. wymiana towaru na nowy/ zwrot pieniędzy/ obniżenie ceny);
  4. jeżeli reklamacja dotyczy zakupionego towaru, należy dołączyć reklamowany towar;
  5. jeżeli reklamacja dotyczy błędu na dokumencie księgowym, prosimy o podanie numeru telefonu i kontakt wyłącznie za pomocą e-maila.

Sprzedający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji od Kupującego, rozstrzygnie reklamację i udzieli odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia wniesionej reklamacji za pomocą e-maila chyba, że Kupujący poprosił o odpowiedź listowną.

W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający ponosi koszty transportu reklamowanego towaru do wysokości najtańszego środka odpowiedniego dla reklamowanego towaru.

 

§8. Odstąpienie od Umowy

 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu.
 2. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta lub osobę przez niego wskazaną. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedającego, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia. Formularz zawierający oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@lofee.pl.  Konsument może także złożyć oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej, w tym korzystając ze wzorca formularza odstąpienia publikowanego na Stronie internetowej, i przesłać je pocztą tradycyjną wraz ze zwracanym towarem. W takim przypadku za datę złożenia oświadczenia o odstąpieniu, uznaje się datę nadania przesyłki rejestrowanej.
 3. Zwracany produkt powinien znajdować się w stanie kompletnym i nieuszkodzonym, winien być zapakowany w oryginalne opakowanie. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym jaki otrzymał w terminie nie późniejszym niż 14 dni licząc od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli wraz z produktem zostały dołączone dokumenty lub instrukcje lub elementy/akcesoria należy je zwrócić. Zwrot należy przesłać na adres Sprzedającego wskazany w komparycji Regulaminu jako adres do korespondencji. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania), a koszty środka transportu wtedy gdy są one wyższe niż najtańszy środek transportu z oferty, na podstawie której realizowana była sprzedaż; Konsument zobowiązany jest do takiego zapakowania towaru aby uniknąć jego uszkodzenia w transporcie.
 4. Zwrot zapłaconej przez Kupującego kwoty zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru oraz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku gdy zwrot towaru nie nastąpi jednocześnie ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu, zwrot zapłaconej kwoty dokonywany jest w terminie 14 dni licząc od dnia późniejszego z tych zdarzeń. 
 5. W przypadku gdy zamówienie, które podlega zwrotowi było opłacone przy wykorzystaniu bonu podarunkowego, zwrot środków następuje wyłącznie na bon podarunkowy. W przypadku gdy tylko część zwracanego zamówienia była opłacona bonem, zwrot środków na bon odbywa się w takim zakresie w jakim Kupujący opłacił zamówienie bonem.

 

§9. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Click Light sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95//46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).
 3. Wszelkie szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zostały wskazane w Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Akceptując Regulamin Klient równocześnie oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Prywatności.

 

§10. Własność intelektualna

 1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęć produktów należą do Sprzedającego.
 2. Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób naruszający uprawnienia Sprzedającego bądź innych podmiotów.
 3. Zabronione jest rozpowszechnianie bez zgody Sprzedającego jakichkolwiek elementów Sklepu (opisów bądź zdjęć produktów), w tym w szczególności loga Sklepu, Produktów lub Sprzedającego.

§11. Gwarancja

 1. Clikc Lignt sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie produktu, na który została udzielona gwaranacja, pod warunkiem korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.  
 2. Okres gwarancji na produkt obejmuje 12 miesięcy.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące gwarancji zostały określone w dokumencie gwarancyjnym publikowanym na Stronie internetowej. 

§12. Postanowienia końcowe

 1. Kupujący jest zobowiązany do posługiwania się własnymi danymi osobowymi.
 2. W Sklepie mogą znajdować się linki odsyłające do stron internetowych należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Sprzedający nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i Cen każdego towaru. Wiążąca dla Kupującego jest Cena widoczna na karcie zamówienia w Sklepie.
 4. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia i jest wiążący dla zamówień realizowanych w dacie jego obowiązywania.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. W przypadku Umowy zawieranej z udziałem Konsumenta znajdują zastosowanie także odpowiednie przepisy odrębne właściwe dla Konsumenta zwłaszcza jeżeli zapewniają mu dalej idącą ochronę niż przewidzianą polskim prawem lub Regulaminem.
 6. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 7. Sprzedający zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedający a Kupującym, który nie jest Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 8. Załączniki Regulaminu stanowią integralną część Umowy.

 

Załącznik: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Wypełnij formularz